mone-tagesitax money. NounC. syn: takisi lopape mone .